Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập hoặc truy cập bằng 3G của Vinaphone
Tập huấn về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái

 Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái và xây dựng, phát huy mô hình CLB hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An.

Khai hội lễ Đền Chọng của đồng bào dân tộc Thái (Ảnh http://truyenhinhdulich.vn)

Kế hoạch nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, lớp tập huấn sẽ diễn ra tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, với các hoạt động như: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái tỉnh Nghệ An; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai mô hình; tổng hợp, lập danh sách nghệ nhân, học viên tham gia Lớp tập huấn và xây dựng mô hình CLB dân ca Thái; hỗ trợ nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái. Tập huấn về nâng cao năng lực trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Thái và tập huấn phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổ chức lớp truyền dạy và thực hành dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Thái tỉnh Nghệ An...

Việc tổ chức lớp tập huấn còn góp phần trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An. Từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Thái tỉnh Nghệ An gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lớp tập huấn và chương trình xây dựng mô hình CLB hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An  được tổ chức từ 15-26/7/2020